CYNEFINOEDD

Amrywia cynefinoedd Bwlch Corog o goetir yng ngheunant yr afon a’r llethrau isaf i rostir yr ucheldir a chors flanced ar y tir uwch. Yn y gorffennol roedd gorchudd coed dros yr ardal gyfan. Cliriwyd y coed gan bobl er mwyn creu’r rhostir a’r corsydd rydyn ni’n eu cysylltu â’r ucheldiroedd. Ond mae hyd yn oed y cynefinoedd hyn wedi dirywio ym Mwlch Corog oherwydd draenio, llosgi a phori defaid, gyda gwellt y gweunydd yn cymryd drosodd.

Canfu Adroddiad Cyflwr Natur Cymru 2016 fod 60% o rywogaethau yng Nghymru wedi dioddef dirywiad sylweddol dros yr hanner can mlynedd diwethaf, gyda 7% o rywogaethau anifeiliaid mewn perygl o ddiflannu. Colled a darniad cynefinoedd yw’r cyfrannwr mwyaf at y trychineb hwn, galwad clir am brosiectau fel Coetir Anian.

Rydym yn mynd i’r afael â’r argyfwng hwn trwy adfer cynefinoedd Bwlch Corog, gyda chynlluniau i ymestyn y prosiect ar draws mwy o’r dirwedd. Dilynwch y dolenni i ddarganfod y mesurau rydyn ni’n eu cymryd.

Horses in woodland glade

COETIR


Fire by friction

GORGORS

 

Aims and plans

RHOSTIR YR UCHELDIR

English