AMDANOM NI

Datganiad o Fwriad
Adfer cynefinoedd a rhywogaethau, cysylltu pobl â bywyd a lleoedd gwyllt

Coetir Anian yw enw’r elusen a’r prosiect mae’n rhedeg,gyda chefnogaeth ein partner prosiect a pherchennog rhydd-ddaliad Bwlch Corog, Coed Cadw. Sefydlwyd Coetir Anian yn 2007.

Amcanion Elusennol – amcanion swyddogol yr elusen fel y’u diffinnir yn y cyfansoddiad ac wedi’u cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau:

I hyrwyddo cadwraeth, amddiffyniad a gwelliant yr amgylchedd naturiol a ffisegol drwy hyrwyddo amrywiaeth fiolegol, er lles y cyhoedd.

Hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn cadwraeth, amddiffyniad a gwelliant i’r amgylchedd ffisegol a naturiol, tra’n dyfnhau eu cysylltiad a’u gwerthfawrogiad ohoni.

Egwyddorion Sefydlu – yr amcanion gwreiddiol a ysbrydolodd sefydlu’r elusen:

1. Perchnogi a rheoli darnau o dir yng Nghymru, gan gynnwys o leiaf un ardal fawr.

2. Diogelu tir gwyllt neu adfer tir i gyflwr mwy gwyllt gyda chynefinoedd naturiol llewyrchus a bywyd gwyllt toreithiog – trwy adfer cynefinoedd a chyflwyno rhywogaethau brodorol sy’n absennol yn lleol, o fewn cyfyngiadau presennol, boed yn amgylcheddol, yn economaidd neu’n gymdeithasol.

3. Gweithio gyda pherchnogion tir cyfagos i hwyluso mynediad integredig, i sefydlu parhad cynefinoedd ac i ffurfio partneriaethau ar gyfer ailgyflwyno rhywogaethau.

4. Annog pobl i gael mynediad i’n safleoedd a’u mwynhau trwy ddarparu llwybrau cerdded, beicio, cadair olwyn a marchogaeth, effaith isel, hwyluso gwersylla gwyllt cyfrifol a galluogi trawsdoriad eang o’r gymdeithas i ymweld â’r tir gwyllt.

5. Hyrwyddo a chynnal ystod o weithgareddau wedi’u trefnu ar ein safleoedd, gan gynnwys ymchwil a monitro, gwaith cadwraeth, profiad natur, gweithgareddau diwylliannol ac addysgol; cynnal rhaglenni addysg a phrofiad natur ar gyfer plant ysgol, ieuenctid a grwpiau eraill, gan gynnwys y rhai nad ydyn nhw fel rheol yn cysylltu â natur.

Amcanion a chynlluniau

AMCANION STRATEGOL A CHYNLLUNIAU

 

Pwy Ydym Ni?

PWY YDYM NI?

Staff, Ymddiriedolwyr, Llywydd, Noddwr

Sut i ffeindio'r Coetir

SUT I FFEINDIO’R COETIR

Cyfarwyddiadau ffordd, ar droed a thrafnidiaeth gyhoeddus

English