AMDANOM NI

 Adfer cynefinoedd a rhywogaethau, cysylltu pobl â bywyd a lleoedd gwyllt

Coetir Anian yw enw’r elusen a’r prosiect mae’n rhedeg,gyda chefnogaeth ein partner prosiect a pherchennog rhydd-ddaliad Bwlch Corog, Coed Cadw. Sefydlwyd Coetir Anian yn 2007.

Amcanion Elusennol 
Amcanion swyddogol yr elusen fel y’u diffinnir yn y cyfansoddiad ac wedi’u cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau:

I hyrwyddo cadwraeth, amddiffyniad a gwelliant yr amgylchedd naturiol a ffisegol drwy hyrwyddo amrywiaeth fiolegol, er lles y cyhoedd.

I hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn cadwraeth, amddiffyniad a gwelliant i’r amgylchedd ffisegol a naturiol, tra’n dyfnhau eu cysylltiad a’u gwerthfawrogiad ohoni.

Egwyddorion Sefydlu
Yr amcanion gwreiddiol a ysbrydolodd sefydlu’r elusen:

1. Perchnogi a rheoli darnau o dir yng Nghymru, gan gynnwys o leiaf un ardal fawr.

2. Diogelu tir gwyllt neu adfer tir i gyflwr mwy gwyllt gyda chynefinoedd naturiol llewyrchus a bywyd gwyllt toreithiog – trwy adfer cynefinoedd a chyflwyno rhywogaethau brodorol sy’n absennol yn lleol, o fewn cyfyngiadau presennol, boed yn amgylcheddol, yn economaidd neu’n gymdeithasol.

3. Gweithio gyda pherchnogion tir cyfagos i hwyluso mynediad integredig, i sefydlu parhad cynefinoedd ac i ffurfio partneriaethau ar gyfer ailgyflwyno rhywogaethau.

4. Annog pobl i gael mynediad i’n safleoedd a’u mwynhau trwy ddarparu llwybrau cerdded, beicio, cadair olwyn a marchogaeth, effaith isel, hwyluso gwersylla gwyllt cyfrifol a galluogi trawsdoriad eang o’r gymdeithas i ymweld â’r tir gwyllt.

5. Hyrwyddo a chynnal ystod o weithgareddau wedi’u trefnu ar ein safleoedd, gan gynnwys ymchwil a monitro, gwaith cadwraeth, profiad natur, gweithgareddau diwylliannol ac addysgol; cynnal rhaglenni addysg a phrofiad natur ar gyfer plant ysgol, ieuenctid a grwpiau eraill, gan gynnwys y rhai nad ydyn nhw fel rheol yn cysylltu â natur.

Ein blaenoriaethau ar gyfer 2021-2030:

  1. Parhau â’r rhaglen ysgolion cynradd a’r gwersylloedd ieuenctid yng Nghoetir Anian
  2. Cychwyn raglenni ar gyfer oedolion yng Nghoetir Anian, gan gynnwys gwersylloedd Byw yn Wyllt a rhaglenni ar gyfer grwpiau penodol, er enghraifft pobl mewn adferiad dibyniaeth, ceiswyr lloches a gofalwyr ifanc
  3. Parhau â gweithgareddau i adfer cynefinoedd naturiol yng Nghoetir Anian
  4. Cynyddu bywyd gwyllt yng Nghoetir Anian drwy ymchwilio i ddichonoldeb prosiectau ailgyflwyno ar gyfer rhywogaethau fel llygod pengrwn y dŵr, y wiwer goch, a’r grugiar ddu
  5. Ymgysylltu â pherchnogion tir cyfagos, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, i gefnogi gwelliannau cynefinoedd, rhywogaethau a mynediad