AMDANOM NI

Datganiad o Fwriad
Adfer cynefinoedd a rhywogaethau, cysylltu pobl â bywyd a lleoedd gwyllt

Sefydliad Tir Gwyllt Cymru yw’r elusen sy’n rhedeg Cambrian Wildwood, ei phrosiect mawr, gyda chefnogaeth partner prosiect a pherchennog rhydd-ddaliadol Bwlch Corog, Coed Cadw. Sefydlwyd Sefydliad Tir Gwyllt Cymru yn 2007.

Amcanion Elusennol

I hyrwyddo cadwraeth, gofalaeth a gwelliant yr amgylchedd naturiol a ffisegol drwy hyrwyddo amrywiaeth fiolegol, er lles y cyhoedd.

Hyrwyddo addysg y cyhoedd mewn gwarchodaeth, amddiffyniad a gwelliant i’r amgylchedd ffisegol a naturiol.

Egwyddorion Sefydlu

1. Perchnogi a rheoli darnau o dir yng Nghymru, gan gynnwys o leiaf un ardal fawr.

2. Diogelu tir gwyllt neu adfer tir i gyflwr mwy gwyllt i greu ecosystemau gweithredol lle mae prosesau naturiol yn dominyddu, trwy adfer cynefinoedd a chyflwyno rhywogaethau brodorol sydd ar goll, lle bo hynny’n ymarferol. Y nodau yw cyfrannu at adfer bywyd gwyllt a darparu gwasanaethau ecosystem eraill. Ar ein tir ein hunain, neu’n gweithio mewn partneriaeth â pherchnogion tir eraill.

3. Gweithio gyda pherchnogion tir cyfagos i hwyluso mynediad integredig, i sefydlu parhad cynefinoedd ac i ffurfio partneriaethau ar gyfer ailgyflwyno rhywogaethau.

4. Annog pobl i gael mynediad i’n safleoedd a’u mwynhau trwy ddarparu llwybrau cerdded, beicio, cadair olwyn a marchogaeth, effaith isel, hwyluso gwersylla gwyllt cyfrifol a galluogi trawsdoriad eang o’r gymdeithas i ymweld â’r tir gwyllt.

5. Hyrwyddo a chynnal ystod o weithgareddau wedi’u trefnu ar ein safleoedd, gan gynnwys arolwg ecolegol, gwaith cadwraeth, profiad natur, gweithgareddau diwylliannol ac addysgol; rhedeg rhaglenni addysg a phrofiad natur ar gyfer plant ysgol, ieuenctid a grwpiau eraill, gan gynnwys y rhai nad ydyn nhw fel rheol yn cysylltu â natur.

 

 

Horses in woodland glade

AMCANION STRATEGOL A CHYNLLUNIAU


Fire by friction

PWY YDYM NI?

Staff, Ymddiriedolwyr, Llywydd, Noddwr

Aims and plans

SUT I FFEINDIO’R COETIR

Cyfarwyddiadau ffordd, ar droed a thrafnidiaeth gyhoeddus

English