TIR

Chwraea Coetir Anian rhan flaenllaw yn y gwaith o adfer ecosystemau yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r prosiect yn adfer cynefinoedd ac yn creu’r amodau i fwy o amrywiaeth a thoreth o fywyd gwyllt ffynnu. Ar hyn o bryd mae’r safle yn gorchuddio 350 erw (140 hectar) ym Mwlch Corog yn rhan ogleddol Mynyddoedd Cambria. Wrth i Ddegawd y Cenhedloedd Unedig ar Adfer Ecosystemau 2021 – 2030 gychwyn, nod Coetir Anian yw chwarae’r rhan lawnaf y gallwn trwy adfer cynefinoedd dros ardal ehangach a chynyddu bywyd gwyllt.

EGWYDDORION RHEOLI

Mae’r egwyddorion sy’n llywio sut mae ein tir yn cael ei reoli yn seiliedig ar y syniadau sylfaenol hyn:

Y rheolaeth leiaf posib er mwyn caniatáu i’r safle esblygu’n naturiol.

Ymyriadau rheoli cynnar i sefydlu amodau sy’n ffafriol i ddatblygiad ecosystem naturiol.

Arteffactau fel ffosydd a ffensys yn cael eu tynnu i roi rhyddid i natur ac i feithrin y teimlad o wylltineb.

Nid yw cynefinoedd wedi’u rhannu’n adrannau, er mwyn caniatáu iddynt esblygu a rhyngweithio’n naturiol. Mae’r cydadwaith deinamig hwn o gynefinoedd yn creu amrywiaeth ar draws y dirwedd a thrwy amser, ac mae’n allweddol i’r teimlad o wylltineb a phresenoldeb bywyd gwyllt toreithiog.

Niferoedd llysysyddion i’w rheoli dros y tymor hir, er mwyn caniatáu i orchudd coed gynyddu ar draws y safle.

Yr adfer mewn ffigurau . . .

Coed Plannwyd

Ffosydd Llenwyd

Mawndir yn cael ei adfer

Cynefinoedd

CYNEFINOEDD

Woodland, Blanket Bog and Upland Heath restoration

Bwlch Corog

BWLCH COROG

The wildwood site – description, surveys, plans