GWIRFODDOLI

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau gwirfoddoli diddorol. Y brif ffordd o ymuno gyda ni yw trwy helpu gyda thasgau ymarferol ar ein safle ym Mwlch Corog – rydym yn cynnal un diwrnod gwaith pob mis, fel arfer ar Sadwrn olaf y mis. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag agweddau eraill o’n gwaith, yna cysylltwch gyda ni er mwyn trafod posibilidau.

Er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf, gofynnwch i gael bod ar ein rhestr cyswllt. 

Yn 2021 y prif themau ar gyfer diwrnodau gwaith fydd:

Plannu coed

Casglu hadau coed

Sefydlu cychod gwenyn

Dyddiadau diwrnodau gwaith 2021:

30ain o Ionawr – gohiriwyd oherwydd cyfyngiadau COVID 19
27ain o Chwefror – gohiriwyd oherwydd cyfyngiadau COVID 19
27ain o Fawrth – plannu coed
24ain o Ebrill – plannu coed
22ain o Fai – gwaith cynnal cyffredinol e.e. clirio ffensys
26ain o Fehefin – torri rhedyn / codi ffens drydan ar gyfer pori haf
24ain o Orffennaf – torri rhedyn
21ain o Awst – mwy o dorri rhedyn
25ain o Fedi – tynnu pyrwydd sitca ar hyd ffin y tir
30ain o Hydref
27ain o Dachwedd

Cyfarwyddiadau:

10.00 y.b. Cwrdd yn y gilfan (mynedfa Y Plas) wrth ymyl y gylchfan ar gyrion Machynlleth (A487  wrth deithio i’r de.) Neu dyma sut i’n ffeindio ni.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd ac esgidiau ar gyfer tir gwlyb.

Cofiwch fwyd a diod yn ôl eich angen.

4.00y.p. – gorffen.

 

 

Cynhelir pob gweithgareddd gan ddilyn rheolau diogelwch Covid. Cyfleusterau golchi dwylo ar gael ond dewch ag unrhyw PPE ychwanegol sydd angen arnoch os gwelwch yn dda.

English