GWIRFODDOLI

Dwi bob amser yn mwynhau dod i Fwlch Corog i wirfoddoli. Gall y gwaith fod yn anodd ar brydiau, ond r’ych chi’n teimlo bod yr amser yn cael ei dreulio’n dda. Ac mae’n ffordd dda o helpu bywyd gwyllt i ffynnu hefyd.

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau gwirfoddoli diddorol. Y brif ffordd o ymuno gyda ni yw trwy helpu gyda thasgau ymarferol ar ein safle ym Mwlch Corog – rydym yn cynnal un diwrnod gwaith pob mis, fel arfer ar Sadwrn olaf y mis. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag agweddau eraill o’n gwaith, yna cysylltwch gyda ni er mwyn trafod posibilidau.

Er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf, gofynnwch i gael bod ar ein rhestr cyswllt. 

Dyddiadau diwrnodau gwaith 2022:

29ain o Ionawr – symud pren o’r blanhigfa llarwydd ar gyfer coed tân
26ain o Chwefror – plannu coed
26ain o Fawrth – plannu draenen wen
30ain o Ebrill – amrywiaeth o weithgareddau i baratoi Bwlch Corog ar gyfer yr haf
28ain o Fai – symud pren o’r blanhigfa llarwydd ar gyfer coed tân + gwneud arolwg natur
25ain o Fehefin – lladd rhedyn er mwyn amddiffyn ein coetir derw newydd
30ain o Orffennaf – lladd rhedyn er mwyn amddiffyn coed ieuainc
27ain of Awst – cynaeafu criafol i greu ffynhonnell hadau ar y rhostir
24ain o Fedi – cynaeafu afalau surion ac eirin draenen wen
29ain o Hydref – cynaeafu mes a pharatoi Bwlch Corog ar gyfer y gaeaf
26ain o Dachwedd – plannu coed

Cyfarwyddiadau: 10.00 a.m. -10.00 y.b. Cwrdd yn y gilfan (mynedfa Y Plas) wrth ymyl y gylchfan ar gyrion Machynlleth (A487 wrth deithio i’r de.) Neu dyma sut i’n ffeindio ni.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd ac esgidiau ar gyfer tir gwlyb.

Cofiwch fwyd a diod yn ôl eich angen.

4.00y.p. – gorffen.