Adfer cynefinoedd a rhywogaethau, cysylltu pobl gyda natur a mannau gwyllt

Lleolir Coetir Anian yn ucheldiroedd Canolbarth Cymru ger yr Afon Dyfi a’r môr. Mae’n le ac yn brosiect – yn adfer cynefinoeddrhywogaethau’r dirwedd hon ac yn rhoi profiadau natur dwfn i bobl mewn lleoliad gwyllt.

Mae mawndir yn cael ei adfer i orgorsrhostir yr ucheldir. Mae gorchudd coed yn cynyddu i ail-greu ehangder mawr o goedwig frodorol a phorfa goed. Mae anifeiliaid gwyllt yn dychwelyd a gallai fod cyfleoedd yn y dyfodol i ailgyflwyno rhau rhywogaethau.

Mae’r prosiect yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac yn cynnal gwersylloedd ieuenctid ar gyfer pobl ifanc bregus a difreintiedig. Ynghyd â’n diwrnodau gwirfoddoli sefydledig, cychwynnodd rhaglenni ar gyfer oedolion a phobl ifanc o ystod amrywiol o gefndiroedd yn ystod haf 2021. Fel adnodd cymunedol, mae’r safle ar gael am ddim i fwynhau pleserau syml fel cerdded a gwersylla, gan gadw at yr egwyddor o adael dim ôl .

Gwyliwch ein ffilm i ddysgu mwy.

“R’yn ni wedi darganfod pwy ydyn ni.” – Disgybl, Ysgol Uwchradd Crughywel

“Mae wedi tanio fy chwilfrydedd a fy nymuniad i ymgysylltu’n ddyfnach â natur, cefais fy ysbrydoli i weithredu gyda gofal a pharch.” – Aelod o’r Gwersyll Byw’n Wyllt

“Dyma brosiect y dylai pob disgybl yng Nghymru ei brofi.” – Athro, Ysgol Uwchradd Crughywel

“Gwnaeth i fi feddwl am fywyd a fy hunan – roeddwn i’n hoffi bod o amgylch y tân fel teulu.” – Disgybl, Ysgol Gyfun Llanidloes

“Cafodd y plant gyfle i ddatblygu eu sgiliau gwaith tîm a thrafod. Maent wedi mwynhau’r profiad ac wedi dysgu sgiliau bywyd go iawn.” – Athrawes, Ysgol Gynradd Penllwyn

“Rwy’n credu bod y trip yn anhygoel! A dysgais lawer! A’r pethau ges i lawer o hwyl yn eu dysgu oedd am gynnau tân, a hoffwn fynd eto! Go iawn! Roedd yn wych!!” -Disgybl, Ysgol Gynradd Maesyrhandir

“Ymrwymodd y myfyrwyr yn llawn i’r profiad ac wrth i’r wythnos fynd heibio gwelsom rai newidiadau gwych.” – Athro, Ysgol Uwchradd Crughywel

“Roedd yn brofiad anhygoel. Dwi wedi dysgu pethau anhygoel a newydd. Mae Jane a Clarissa yn garedig iawn. Methu aros i ddod yn ôl eto.” – Disgybl, Ysgol Gynradd Penllwyn

“Roedd y cyfle i’r plant fentro’n ddiogel yn wych – cynnau tân, blasu cnau cyll, chwarae ym myd natur.” – Athrawes, Ysgol Gynradd Maesyrhandir

“Diolch i’r tîm i gyd – mae eich gwybodaeth, angerdd a phrofiad yn wych ac wedi cloriannu’r gwersyll.” – Aelod o’r Gwersyll Byw’n Wyllt

“Rwy’ wedi cael diwrnod hwyliog a diddorol iawn, rwy’n credu ei fod wedi agor ‘fi’ newydd.” – Disgybl, Ysgol Gyfun Llanidloes

“Y pethau gorau: cynnau tân, rhoi cynnig ar gnau Ffrengig. Y pethau anodd: bod yn ddigon dewr i roi cynnig ar afalau surion, cynnau tân gyda’r dur tân. Y pethau newydd: coginio bara naturiol, cynnau tân â matsis.” – Disgybl, Ysgol Gynradd Penllwyn

“Ni allaf roi mewn geiriau pa mor amhrisiadwy fu cysylltu’n ddwfn â natur.” – Aelod o Wersyll Changes UK

Ceffylau yn y coetir

TIR

Adfer cynefinoedd a rhywogaethau ar draws y dirwedd

Cynnau tan

POBL

Profiadau gwyllt ar gyfer addysg a chysylltiad natur

Amcanion Strategol a Chynlluniau

EGWYDDORION A BLAENORIAETHAU ARWEINIOL

Amcanion Strategol a Chynlluniau yr elusen

PA NEWYDD?

Ymunwch gyda ni ar gyfer ein diwrnod gwirfoddoli nesa’ ar y 13eg o Fehefin. Manylion yma.

Cadwch i fyny gyda bywyd ym Mwlch Corog trwy danysgrifio i’n sianel YouTube.

Holl weithgareddau Arts Drop Natur  ar gael i chi lawrlwytho!

O’r diwedd, mae’n ymddangos bod y llywodraeth a busnes yn deffro i’r gwir ein bod yn rhan o natur a taw natur yn unig sy’n darparu ar gyfer ein hanghenion. Mae ‘The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review’ yn dadlau dros newid ein system economaidd i adlewyrchu hyn.

Gyda Degawd y Cenhedloedd Unedig ar Adfer Ecosystemau 2021 – 2030 ar waith, nod Coetir Anian yw chwarae’r rhan lawnaf y gallwn trwy adfer cynefinoedd dros ardal ehangach a chynyddu bywyd gwyllt.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER