AMCANION STRATEGOL A CHYNLLUNIAU

Ein nod yw chwarae’r rhan lawnaf y gallwn yn ystod Degawd y Cenhedloedd Unedig ar Adfer Ecosystem 2021-2030 trwy adfer cynefinoedd dros ardal fwy a chynyddu bywyd gwyllt.

Gan gydnabod rôl hanfodol cysylltu pobl â natur wyllt, er budd yr unigolyn a’r blaned, byddwn yn parhau i gyflawni a datblygu ymhellach ein gweithgareddau ysbrydoledig gyda phlant, ieuenctid ac oedolion.

Ein blaenoriaethau ar gyfer 2021-2030:

  • Parhau â’r rhaglen ysgolion cynradd a’r gwersylloedd ieuenctid yng Nghoetir Anian
  • Cychwyn raglenni ar gyfer oedolion yng Nghoetir Anian, gan gynnwys gwersylloedd Byw yn Wyllt a rhaglenni ar gyfer grwpiau penodol, er enghraifft pobl mewn adferiad dibyniaeth, ceiswyr lloches a gofalwyr ifanc
  • Cynyddu arwynebedd tir Coetir Anian trwy gaffael eiddo cyfagos
  • Parhau â gweithgareddau i adfer cynefinoedd naturiol yng Nghoetir Anian
  • Cynyddu bywyd gwyllt yng Nghoetir Anian trwy arwain prosiectau ailgyflwyno ar gyfer llygoden y dŵr a gwiwer goch; a chefnogi prosiectau rhywogaethau eraill, er enghraifft bele’r coed a grugieir du
  • Ymgysylltu â pherchnogion tir cyfagos, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, i gefnogi gwelliannau cynefinoedd, rhywogaethau a mynediad

Mae gan ein pum Egwyddor Sefydlu nifer o Amcanion Strategol cysylltiedig sy’n llunio ein Cynlluniau Strategol ar gyfer 2021-2030. Amlinellir pob un yn fanylach isod;

Cysylltu Pobl â Natur

Annog Mynediad

Caffael Tir

Rheoli’r Tir

Gweithio Mewn Partneriaeth – Tir