POBL

Roeddent . . . wrth eu boddau yn dysgu am yr amgylchedd yr oeddent ynddo ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr amrywiaeth a gwarchod y cynefin naturiol.

Ysgol Uwchradd Crughywel

Mae cysylltu pobl â bywyd gwyllt a lleoedd gwyllt yn bwysig iawn i ni. Yng Nghoetir Anian rydym yn cynnal rhaglenni ar gyfer ysgolion cynradd lleol ac ysgolion uwchradd. Cynigiwn ystod eang o weithgareddau, o ddysgu am batrymau rhif Fibonacci ym myd natur i gerfio llwyau o amgylch tân gwersyll, ac o gysgu allan o dan y sêr yn yr haf i adnabod coed yn y gaeaf. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni i oedolion o amrywiaeth o gefndiroedd.

Pan wnaeth pandemig COVID19 hi’n amhosibl inni groesawu ein grwpiau i Fwlch Corog, yn hytrach na gorffwys ar ein rhwyfau, ymunom ni â Arts Drop i greu  Arts Drop Natur gan sicrhau ein bod ni’n parhau i gefnogi plant a phobl ifanc yn ein hardal. Darllenwch fwy am Arts Drop Natur.

Faint o bobl sydd wedi elwa o’n prosiectau?

Disgyblion Ysgol Gynradd

Gwersylloedd Ieuenctid

Diwrnodau Natur + Lles

Digwyddiadau Cymunedol

Gwersylloedd Drws Agored

Bagiau Arts Drop Natur

Diogelu
Fel sefydliad rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn mewn perygl yn ddiogel wrth gymryd rhan yn ein gweithgareddau. Ein swyddogion diogelu yw:

Katy Harris – katy.harris@coetiranian.org

Clarissa Richards – clarissa.richards@coetiranian.org  neu  07984 785404.

 

Rhaglen Ysgolion Cynradd

RHAGLEN YSGOLION CYNRADD

 

Gwersylloedd Ieuenctid

GWERSYLLOEDD IEUENCTID

 

Gweithgareddau

GWERSYLLOEDD BYW’N WYLLT

 

Gweithgareddau

GWERSYLLOEDD DRWS AGORED