BLOG BWLCH COROG

Dyma’r lle i gael y newyddion diweddaraf o Fwlch Corog.

 

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Swyddog Prosiect

Hoffem gyflwyno aelod diweddaraf ein tîm – croeso i Lora, ein Swyddog Prosiect.

Magwyd Lora yn Nhywyn ac, ers yn ifanc, mae hi wedi mwynhau treulio amser tu allan ym myd natur. Ar ôl meithrin angerdd dros gadwraeth, penderfynodd Lora astudio gwyddorau biolegol yn y brifysgol ac mae hi hefyd wedi datblygu cyfoeth o brofiad ym maes natur a chadwraeth trwy fynd ar drywydd cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol. Mae’r rhain wedi cynnwys cymorthydd fferm (Sbaen), gwaredu plastig o’r cefnfor ar gyfer In The Same Boat (Norwy), cynorthwyydd gwaith maes cadwraeth gwiwerod coch (Bunloit a Cawdor), cadwraeth rhywogaethau a lliniaru gwrthdaro dynol-bywyd gwyllt ar gyfer Sefydliad Naankuse (Namibia.)

Aeth dwy rôl ddiweddaraf Lora â hi i’r Alban, yn gyntaf fel gwirfoddolwr sgiliau cadwraeth preswyl gyda’r RSPB Forsinard Flows lle roedd ei rôl yn cynnwys arwain grwpiau gwirfoddol mewn amrywiol dasgau gwarchodfeydd megis arolygon dyfnder mawn, casglu sbwriel a gofalu am y blanhigfa goed brodorol. Yn ystod ei lleoliad diweddaraf fel ceidwad cynorthwyol gydag Ymddiriedolaeth Natur yr Alban ar Ynys Handa, mwynhaodd Lora gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau. Roedd ei chyfrifoldebau’n cynnwys arwain ar fonitro’r llygod mawr brown, cyflawni llawer o dasgau ymarferol ar y warchodfa megis atgyweirio llwybr pren, rheoli’r system dŵr yfed a chyfarch ymwelwyr â’r ynys gyda sgwrs groeso.

Rydym yn falch bod Lora wedi symud yn ôl i Gymru gan ein bod yn siŵr y bydd ei gwybodaeth, ei phrofiadau a’i brwdfrydedd yn gaffaeliad i’n tîm.

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Diweddariad

Mae’r cofnod hwn yn fwy o ‘blog o fewn blog!’ Mae hi wedi bod yn gyfnod mor brysur ym Mwlch Corog, penderfynon ni rhoi diweddariad bach ar bopeth sydd wedi bod yn digwydd. Gobeithio y mwynhewch chi ddarllen am yr holl waith cyffrous rydym wedi bod yn ei wneud ac am ein cynlluniau niferus ar gyfer y dyfodol.

Diweddariad Cefnogwyr Medi 2023

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Llwyddiant ar y Mawndir

Mentrodd Cyfarwyddwr y Prosiect, Katy a’r Rheolwr Cynefinoedd a Rhywogaethau, Neil i ardaloedd pellaf ein ‘cors fawr’ i wneud rhywfaint o waith monitro anffurfiol o’n gwaith adfer mawndiroedd.
Yn 2023, gyda chyllid gan Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, buom yn arbrofi gyda thechnegau ar gyfer lleihau gorchudd Molinia ar ein hardaloedd o fawn dwfn. Yn dilyn ymgynghoriad ag ecolegydd a gyda chymorth contractwr arbenigol, crafwyd gwellt y gweunydd o rai mannau, gan ddefnyddio cyfuchliniau’r tir i greu argaeau bychain cyn plannu plygiau migwyn. Yn natur arbrofi, nid yw pob ardal wedi llwyddo 100% ond ar eu hymweliad diweddaraf, roedd Katie a Neil yn falch o weld llwyddiant mawr yn yr ardaloedd o fawn dyfnaf – mae’r migwyn yn ffynnu a’r ‘pyllau’ bach yn fyw gyda madfallod, llyffantod a gweision y neidr. Byddwn yn parhau gyda’r gwaith eleni, gan addasu ein technegau yn seiliedig ar ddarganfyddiadau’r llynedd.

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Dyfodiad newydd arbennig iawn

Yn ystod misoedd yr haf, mae Bwlch Corog yn darparu porfa i rai o wartheg un o’n hymddiriedolwyr, Joe Hope. Eleni, bydd y fuches yn cynnwys llo ychydig yn anarferol gan fod gan ychwanegiad diweddaraf i fferm Joe olwg nodedig iawn! Mewn llên gwerin Celtaidd credir bod anifeiliaid gwyn â chlustiau coch yn dod o’r Arallfyd. Gan ein bod ni’n cysgodi yng nghanol gwlad y Mabinogion, efallai ein bod wedi cael anrheg o Annwn! Felly, os ydych chi’n crwydro Bwlch Corog yn ystod y misoedd nesaf, cofiwch gadw llygad allan am y creadur prin hwn. Gallwch ddarganfod mwy yma.

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Llysgenhadon Natur

Dechreuwyd prosiect gwych arall ym Mwlch Corog. Diolch i gyllid gan CGGC, rydym wedi gallu gwahodd pobl ifanc o’r ardal leol i ymuno â’n rhaglen ddiweddaraf a dod yn ‘Llysgenhadon Natur.’

Yn ystod y flwyddyn hon, bydd pedwar grŵp gwahanol yn cael eu gwahodd i ymweld â ni am un diwrnod yr wythnos, dros gyfnod o chwe wythnos. Bydd pob sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau wedi’u teilwra ar gyfer dysgu sgiliau newydd, cysylltu â byd natur a chael profiad o wirfoddoli. Yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol, ein nod yw gweld cyfranogwyr yn gorffen y rhaglen hon gyda mwy o hunanhyder a hunan-barch. Gobeithiwn y bydd cymryd rhan yn brofiad boddhaus sy’n rhoi ymdeimlad o fod yn rhan o gymuned i’n pobl ifanc, trwy gydweithio ar y dasg bwysig o wella bio-amrywiaeth a lliniaru’r newid yn yr hinsawdd.
Mae ymchwil diweddar gan yr NPC ar gyfer eu rhaglen waith ‘Everyone’s Environment’ yn dangos yn glir bod pobl ifanc yn poeni’n fawr am yr amgylchedd a’i warchodaeth, ond gallant ganfod bod y naratif o amgylch y pwnc hwn yn llethol a chânt drafferth dod o hyd i gyfleoedd i fod yn rhagweithiol. Yng Nghoetir Anian, rydym yn falch y bydd ein rhaglen ‘Llysgenhadon Natur’ yn helpu ein pobl ifanc leol i weithio tuag at ddyfodol disglair iddyn nhw’u hunain a’r amgylchedd.

Rydym yn weddol sicr bod ein criw cyntaf o ddisgyblion brwdfrydig o Ysgol Penglais wedi cael diwrnod gwych i gychwyn ar eu taith gyda ni!

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Canfyddiad!

Tra’n crwydro Bwlch Corog, gwelodd ein Rheolwr Cynefinoedd a Rhywogaethau yr Yfwr Gwlith hardd hwn – er nad yw’n un o’n gwyfynod prinnach, mae’n dda ychwanegu rhywogaeth arall at y rhestr ar gyfer Bwlch Corog! Credir bod y gwyfyn hwn wedi’i enwi oherwydd bod y lindysyn yn yfed diferion o wlith ar goesynnau glaswellt. Maent yn ffafrio lleoedd llaith a chorsiog felly mae ardaloedd ucheldirol ein safle yn gynefin perffaith iddynt.

Llo gwyn gyda chlustiau coch

Neil yn ymuno â'r tîm

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein Rheolwr Cynefinoedd a Rhywogaethau newydd wedi dechrau yn ei rôl. Mae gan Neil gyfoeth o brofiad yn y maes ac mae’n awyddus i ddechrau gweithio ar ein prosiectau cyffrous niferus gan gynnwys adfer mawndiroedd a datblygu partneriaethau tirwedd. Fel y gwelwch o’r llun, mae wedi cael ei fetio gan rai o aelodau pwysicaf y tîm a chredwn eu bod yn cymeradwyo ein cydweithiwr newydd! Croeso, Neil!