DIGWYDDIADAU A CHYRSIAU

GWERSYLL BYW'N WYLLT - LLAWN

GWERSYLL BYW’N WYLLT – LLAWN

Dydd Iau, Gorffennaf 29ain – Dydd Llun, 2il Awst
Hwylusir gan Kara Moses a Michael Wachter

Ymunwch â ni o amgylch tân y gwersyll yr haf hwn i ddysgu sgiliau ar gyfer byw a ffynnu yn y gwyllt. Yn lawer mwy na sgiliau goroesi yn unig, mae hyn yn ymwneud â chreu cysylltiad dwfn â natur, cofio ffyrdd o fyw ein cyndeidiau a throedio’n ysgafn ar y Ddaear. Gan gamu allan o wrthdyniadau a thrapiau’r byd modern, byddwn yn ffurfio llwyth dros dro ac yn profi sut mae ymwybyddiaeth ecolegol yn datblygu trwy berthynas â’r byd naturiol ehangach.

Datgelwn gyfrinachau’r coetir, gan ddysgu darllen y dirwedd trwy dechnegau ymwybyddiaeth natur. Gwnewn ffrindiau â thân, gan ddysgu’r grefft hynafol o greu tân â llaw a ffrithiant. Dysgwn sut i ddod o hyd i fwyd a meddygaeth wyllt a’u prosesu, crefftio gyda’n dwylo o amgylch y tân gan ddefnyddio deunyddiau gwyllt wedi’u chwilota.

O amgylch y tân, o dan y sêr, rhannwn straeon myfyriwn ar y daith ddynol a’n lle yn ystod yr amseroedd unigryw presennol. Rhannwn daith sy’n cefnogi persbectif ehangach a dyfnach o amser, gofod ac ymwybyddiaeth.
Dyma gyfle gwerthfawr i ailgysylltu’n ddwfn â’r byd gwyllt a’r doethineb a’r maeth sydd ganddo i’w gynnig.

Mae ein gwersylloedd Byw’n Wyllt yn cynnwys pum elfen allweddol (d.s. bydd pob gwersyll yn cynnwys dewis gwahanol o weithgareddau yn dibynnu ar argaeledd tymhorol):

 

Bwyd gwyllt: dysgu adnabod, cynaeafu’n gyfrifol, prosesu a chadw’r bwydydd gwyllt sydd gan y tir i’w cynnig ar sail egwyddorion chwilota adfywiol a chynhenid.
Meddygaeth wyllt: dysgu adnabod, cynaeafu, prosesu a chadw’r meddyginiaethau gwyllt sydd ar gael inni o blanhigion ar gyfer gwella anhwylderau bob dydd.
Crefft: dysgu sut i ddefnyddio deunyddiau gwyllt wedi’u chwilota i wneud pob math o eitemau defnyddiol a hardd fel: llwyau, bowlenni, basgedi, llinyn, rhaff, bagiau, rhwydi pysgota, gemwaith ac unrhywbeth arall bydd ei angen yn y gwersyll!
Sgiliau: dysgu sgiliau hanfodol i oroesi a ffynnu yn y gwyllt, fel gwneud tân gyda ffrithiant a golosged naturiol, nodi traciau ac arwyddion anifeiliaid, adnabod planhigion, dehongli iaith adar, sgiliau llechwraidd, adeiladu lloches naturiol a defnyddio offer
Cymuned: byw gyda’n gilydd mewn llwyth dros dro, gan gofio ffyrdd hynafol o uniaethu a bod yn y byd. Rhannu straeon a syniadau o amgylch y tân.

Manylion tiwtoriaid:

Hwylusydd adfywiad cymdeithasol-ecolegol yw Kara Moses. Mae hi’n angerddol am drawsnewid yr hunan a’r gymdeithas er mwyn creu cysylltiadau dyfnach â natur fel rhan hanfodol o ddad-dofi ac adfywio, ochr yn ochr ag adfer ecolegol ar raddfa tirwedd gyfan. Mae hi’n byw bywyd gwyllt mewn ysgubor anghysbell, oddi ar y grid, yng nghesail mynyddoedd Cambria. Bydd yn hela ac yn chwilota am fwyd a meddygaeth, tracio, archwilio a chrefftio gyda deunyddiau gwyllt, gyda chariad arbennig at ddulliau traddodiadol o drin crwyn anifeiliaid. Yn ystod misoedd y Gaeaf mae’n gweithio ym maes adfer coetir, gan adfer coetiroedd hynafol a phlannu coetiroedd y dyfodol.

Fel addysgwr, mae hi’n cyd-gynnal y llinyn ‘Radical Nature Connection’ o waith yng nghanolfannau Ecodharma / Ulex yn y Pyrenees Catalaneg, yn cynnal cyrsiau yn annibynnol ac mewn canolfannau addysg fel Coleg Schumacher, ac yn darlithio i gynulleidfa ryngwladol ar raddau Meistr yn y Ganolfan Technoleg Amgen. Mae ei gwaith addysg yn canolbwyntio ar ddad-dofi, cysylltiad natur ddwfn a sgiliau hynafol.https://rewildeverything.wordpress.com/

Mae Michael Wachter yn weithiwr awyr agored profiadol ac yn ymarferydd sgiliau cyntefig. Trwy ymgolli’n unigol ac fel grŵp am fis yn rai o rannau gwirioneddol wyllt olaf Ewrop, mae e wedi datblygu perthynas agos â’r byd naturiol dros y blynyddoedd. Trwy ddefnyddio sgiliau fel llwybrau, mae Michael wedi ffurfio rhaffau cryf o gysylltiad â phlanhigion ac anifeiliaid, gan feistroli cynefinoedd coetir arfordirol, mynyddig a thymherus. Er bod Michael wedi cael ei hyfforddi gan rai o’r naturiaethwyr a’r ymarferwyr sgiliau hynafol gorau yn Ewrop, mae ei ddysgeidiaeth yn dod yn uniongyrchol o natur yn bennaf.

Mae ei arddull addysgu yn anuniongred, yn hynafol ac yn cael ei arwain gan broses yn hytrach na chanolbwyntio ar nodau. Mae e wedi darlithio i gynulleidfa ryngwladol ar bynciau o ddad-dofi, adfer cynefinoedd a chwilota am fwyd. Fel ffordd o roi yn ôl i natur, mae’n helpu ar sawl prosiect bioamrywiaeth gan gynnwys adfer dolydd blodau gwyllt mewn sawl cymuned o amgylch Dwyrain Sussex. https://connectionfirst.wordpress.com/

Gwybodaeth ymarferol:
• Mae’r cwrs yn cychwyn ddydd Iau Gorffennaf 29ain am 6y.h. (cyrhaeddwch unrhyw bryd o 2y.h. i osod gwersyll)
• Daw’r cwrs i ben ddydd Llun 2 Awst 2y.h.
• Yn bennaf ar gyfer oedolion, croeso i 16 oed + (rhaid i oedolyn hebrwng unrhyw un o dan 18 oed)
• Gwersylla yn unig: y cyfranogwyr i ddarparu eu hoffer gwersylla eu hunain
• Mae cyfleusterau gwersylla yn syml – toiledau compost, cawod gwersyll sylfaenol
• Darperir yr holl brydau bwyd a lluniaeth (ond mae croeso i chi ddod â’ch byrbrydau eich hun)

Prisiau a manylion archebu:
Graddfa yn seiliedig ar incwm:
Talu ‘mlaen: £355 (bydd hyn yn helpu i gefnogi pobl o incwm is i ymuno)
Safonol: £305
Consesiwn: £255

I gadw lle neu/ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

 

English