GADAEL RHODD YN EICH EWYLLYS

EICH RHODD I’R DYFODOL

Diolch yn fawr am ystyried gadael rhodd yn eich ewyllys i Goetir Anian. Boed yn gymharol gymedrol neu’n fwy sylweddol – gwerthfawrogir pob un rhodd.

Pam gadael rhodd?

Gall rhodd yn eich ewyllys ein helpu i adfer a diogelu cynefinoedd gwerthfawr fel ein coedwig law Geltaidd brin sy’n darparu amgylchedd perffaith i gannoedd o rywogaethau rhyfeddol gan gynnwys cennau a ffyngau, adar a mamaliaid.

Gallai eich rhodd hefyd sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl, o bob cefndir, profi buddion a mwynhad amser a dreulir ym myd natur trwy ein cyfleoedd gwirfoddoli niferus, diwrnodau cymunedol a rhaglenni gweithgareddau.

Sut i adael rhodd

Mae’n hawdd cynnwys rhodd yn eich ewyllys ond byddem bob amser yn eich cynghori i gysylltu â chyfreithiwr am arweiniad yn y mater hwn.

Mae sawl ffordd wahanol o adael rhodd yn eich ewyllys:

Rhodd weddilliol: Dyma pan fyddwch chi’n gadael rhan o’ch ystâd, ar ôl i’r holl ffioedd, trethi, dyledion a rhoddion eraill gael eu talu. Mae llawer o bobl yn gadael rhoddion gweddilliol i sicrhau bod y rhai sydd agosaf atynt yn cael gofal yn gyntaf.
Anrheg ariannol: Dyma pan fyddwch yn gadael swm penodol o arian.
Anrheg benodol: Dyma pan fyddwch chi’n gadael eitem benodol, er enghraifft eiddo neu ddarn o gelf.

Y wybodaeth bwysicaf i’w chynnwys yw enw, cyfeiriad a rhif elusen gofrestredig yr elusen. Mae hyn yn ei gwneud yn glir eich bod yn bwriadu i ni dderbyn eich rhodd i ariannu ein gwaith yn y dyfodol.

Enw’r Elusen: Coetir Anian
Rhif y Comisiwn Elusennau: 1158185
Cyfeiriad Elusen: Uned 6F, Parc Gwyddoniaeth Cefn Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Diolch o galon.