Aildyfiant coed Mai 2021
Mynychodd ein ffrindiau sy’n geiswyr lloches o El Salvador, ac sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd yng Nghoetir Anian, ŵyl El Sueño Existe ym Machynlleth. Ymunom ni â nhw yno gyda’n stondin a gwneud rhai cysylltiadau da.
Ers dros flwyddyn bellach, rydym wedi bod yn croesawu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i’n diwrnodau gwaith gwirfoddol misol, yng nghwmni ein partneriaid ‘Wolverhampton City of Sanctuary.’ Gallwch ddarllen am y bartneriaeth hon a’r manteision i’r ddwy ochr a ddaw yn ei sgil mewn eitem newyddion flaenorol. Mae ein gwirfoddolwyr rheolaidd yn cynnwys pobl sy’n hanu o Ethiopia, Iran ac El Salvador ac maent oll wedi dod yn aelodau gwerthfawr o’r tîm.

Yn gynt yr haf hwn cododd y cyfle i rai o’n ffrindiau sy’n ffoaduriaid fynychu gŵyl El Sueño Existe ym Machynlleth ym mis Awst. Mae’r ŵyl hon yn dathlu diwylliannau Cymru ac America Ladin ac yn denu pobl o bell ac agos. Mae’n cynnwys sgyrsiau a ffilmiau ar themâu gwleidyddol ac wrth gwrs llawer o gerddoriaeth gwych o America Ladin.

Ein cysylltiadau yn Wolverhampton yw George a Jan Reiss. Eglura George sut y cododd y cyfle hwn: ‘Dechreuodd y cyfan gyda chyd-ddigwyddiad pan aeth Jan a minnau ag Esmeralda ac Alessandra o El Salvador i wirfoddoli gyda Choetir Anian ym Mwlch Corog ychydig filltiroedd o Fachynlleth. Holodd un o’r gwirfoddolwyr eraill os oeddem yn gwybod bod gan yr ŵyl ym Machynlleth El Salvador fel un o’i themâu eleni. Doedden ni ddim hyd yn oed yn gwybod bod gŵyl yno o gwbl!’

Rhoddodd Mat, cadeirydd ein bwrdd ymddiriedolwyr, George mewn cysylltiad â threfnwyr yr ŵyl, a oedd yn frwd a chefnogol iawn, gan gynnig dwsin o docynnau am ddim i’r ffoaduriaid – ni fyddent fel arall wedi gallu fforddio mynd. Cynigiwyd le ar gyfer stondin i ni hefyd i hyrwyddo gwaith Coetir Anian a City of Sanctuary.

Bu tridiau’r ŵyl yn brofiad pleserus ac arwyddocaol. Siaradodd Esmeralda am y problemau yn El Salvador gyda’r bygythiad cyson o drais a’i hofnau ei hun am ddiogelwch ei theulu, a hefyd am y cymorth pwysig a ddarperir gan sefydliadau sy’n cefnogi ceiswyr lloches yn y DU. Yna cyflwynodd George sgwrs am City of Sanctuary a Choetir Anian. I gloi’r ŵyl, gwisgodd tair o ferched El Salvador sgertiau glas llaes er mwyn perfformio dawns draddodiadol.

Pobl yn ymyl yr afon
Esmerelda yn trafod El Salvador.
Pobl yn ymyl yr afon
Cyflwyniad George
Pobl yn ymyl yr afon
Dawnsio yn y seremoni gloi
Yn y cyfamser, cawsom ni’r cyfle i wneud mwy o bobl leol yn ymwybodol o’n gwaith ym Mwlch Corog, sydd ond 15 munud i ffwrdd o’r dref, ac ailgysylltu â rhai o’n cefnogwyr presennol. Un cyswllt newydd a wnaethom oedd Jeremy Corbyn AS, sydd wedi bod yn dod i Fachynlleth ar gyfer El Sueño Existe ers blynyddoedd lawer. Roedd Mat a Simon yn falch o beidio â cholli’r cyfle i dynnu llun! (Dim cysylltiad gwleidyddol ymhlyg). Arweiniodd y sgwrs at bartneriaeth newydd bosibl gyda Jeremy, sy’n gweithio gyda grŵp o ffoaduriaid yn ei etholaeth yn Islington sydd wedi dioddef artaith yn eu gwledydd gwreiddiol.
Simon a Mar gyda Jeremy Corbyn
Dyma rhai geiriau i gloi gan George: ‘Diolch yn fawr i bob un ohonoch am wneud ymweliad ceiswyr lloches El Salvador â’r Ŵyl yn bosibl. Nid yn unig am y ffaith y gallem fynd, ond am yr ysbryd hael y gwnaethoch hynny ynddo. Mae wedi bod yn ymdrech tîm go iawn gyda chyfraniadau gan Coetir Anian, El Sueño Existe, Wolverhampton City of Sanctuary, ac, yn anad dim, gan y ceiswyr lloches eu hunain.’

Wedi dychwelyd i Wolverhampton, bu George yn myfyrio ar y profiad a rhannodd y casgliad gyfoethog hon o brofiadau cadarnhaol:
– Aeth pobl i ŵyl am y tro cyntaf.
– Aeth pobl i wersylla am y tro cyntaf.
– Gwelodd plant nad oedd erioed wedi bod i gefn gwlad y DU ddefaid a gwartheg am y tro cyntaf.
– Gwnaeth y ceiswyr lloches ffrindiau a chysylltiadau newydd.
– Daethant i wybod am Gymru a’i hiaith a’i diwylliant.
– Gwelodd y ffoaduriaid fod diwylliannau America Ladin yn cael eu parchu drwy gydol yr ŵyl gan helpu eu hunanhyder.
– Fe wnaethom rannu slot yn y sesiwn gyntaf i siarad am City of Sanctuary a Choetir Anian.
– Arweiniodd Esmeralda y gweddïau yn Sbaeneg yn y gwasanaeth cymun bore Sul.
– Cyfarfu mynychwyr yr ŵyl â cheiswyr lloches ar sail gyfartal.
– Mwynhawyd llawer o ddawnsio a cherddoriaeth.

Derbyniwyd neges gan Ingrid sy’n cloriannu’r profiad: “Muchas gracias por todo! Disfrutamos mucho y aprendimos mucho de esta nueva experiencia”