RHOSTIR

Mae gweundir yn derm eithaf bras – mewn gwirionedd mae’n cynnwys sawl cynefin o fewn yr un man.

Ceir sawl aderyn yn nythu o fewn gorchudd y grug, megis; y cudyll bach a’r dylluan glustiog, heb sôn am y rugiar goch. Mae’n ffafrio sawl anifail bychan hefyd, sef y llygod, llygod pengrwn, madfallod, y neidr ddefaid a gwiberod.

Mewn mannau mwy agored y ceir y cornchwiglod, cwtiaid aur a’r gylfinir. Mae’r gweundiroedd gwlypaf yn cynnal migwyn sy’n atyniad mawr i’r adar hirgoes; fel y ganwraidd goesgoch a’r gïach cyffredin, yn ogystal â phryfed fel gwas y neidr a jac y baglau.

Mae’r rugiar goch yn treulio’r gaeaf yma, a phan ddaw’r gwanwyn mae’r adar hirgoes yn nythu yma.

Ar wahân i borffor y grug mae yna lu o flodau lliwgar i’w gweld ar ein gweundiroedd yn y gwanwyn, megis; gwiolydd y gors, llafn y bladur a’r helyglys hardd. Maent yn denu gloÿnnod byw a pheillyddion o bob math.

Gall gweundiroedd helpu i atal llifogydd drwy amsugno’r dwr a’i ryddhau yn araf i’r afonydd. Mae’r mawn a’r migwyn hefyd yn bwysig fel storfa garbon. Os cawn eu hesgeuluso drwy gor-ddraeniad maent yn rhyddhau’r carbon yma i’r atmosffer.

 

 

English