Species Name Here

Yr Wiwer Goch

Yn y coed ger Rhandirmwyn yn 1958 gwelwyd gwiwer lwyd gan blentyn ysgol – un o’r rhai cyntaf i’w gweld yng Nghymru! Ond erbyn hyn, gweld gwiwer goch sy’n dal sylw pawb.

Ers dyfodiad y wiwer lwyd o Ogledd America yn yr 1870au mae sefyllfa’r wiwer goch gynhenid wedi gwaethygu am sawl rheswm. Ni fedrant wrthsefyll y firws ‘parapox’ fel y wiwer lwyd, na bwyta cnau na hadau sy’n uchel mewn taninau, megis mes. Mae colli cynefin hefyd yn ffactor. Difethwyd poblogaethau’r gwiwerod coch oherwydd y gwahanol bwysau yma.

Amcanagyfrir bod tua 140,000 o wiwerod ym Mhrydain sydd dipyn yn llai na’r 2.5 miliwn o wiwerod llwyd. Maent yn gwario tua 80% o’u hamser yn adeiladu eu nythod o frigau, mwswg, ffwng a blew. Maent hefyd yn adeiladu nythod gwag i ddrysu ysglyfaethwyr!

Gallant fagu hyd at ddwsin o rai ifanc mewn dwy dorllwyth y flwyddyn. Ac mae ymdrechion Prosiect Gwiwerod Coch Ynys Môn i gynyddu’r boblogaeth yno, o 40 i dros 700 mewn 20 mlynedd, yn brawf bod y wiwer goch am aros.

Mae creu ac amddiffyn coetiroedd yn hanfodol i ddyfodol ein cyfeillion bach coch. Gobeithiwn eu hail-gyflwyno i’r Coetir Anian pan fydd yr amodau yn ffafriol.

English