Species Name Here

Barcud Coch

Red Kite. Milvus milvus

Hawdd yw adnabod barcutiaid diolch i’w cynffon fforchog nodedig. Plu o liw castanwydden gyfoethog sydd ganddynt, wedi’i brithio â du, ac mae gan eu hadenydd brown tywyll ddarnau gwyn tuag at eu blaenau. Mae ganddyn nhw bennau llwyd golau a choesau melyn-llachar. Ym mhoblogaeth Cymru mae math gwyn prin o farcud sy’n cyfrif am oddeutu 1% o’r deorfeydd. Mae barcutiaid yn ysbeilio burgynnod ac yn ysglyfaethu ar fwydod, adar bach a mamaliaid bach. Gall barcutiaid coch ffynnu mewn ystod eang o gynefinoedd gan gynnwys coetiroedd, rhostiroedd a gwlyptiroedd. Maent fel arfer yn paru am oes ac yn adeiladu nythod blêr o frigau yng nghanghennau uchel y coed, lle maent yn dodwy 1-4 o wyau bob blwyddyn. Bydd y benywod yn arwyddo i’w ifanc i ‘chwarae’n farw’ pan fydd perygl yn dynesu. Mae barcutiaid yn adnabyddus am eu sgiliau awyrennol, sy’n cynnwys tro dramatig lle byddant, am eiliad, yn hedfan wyneb i waered, gan arddangos eu talonau mewn rhybudd i unrhyw adar sy’n ceisio ymosod arnynt.

Ym Mhrydain, gwthiwyd y barcud coch yn agos at ddifodiant oherwydd erledigaeth eithafol a chasglwyr yn dwyn wyau rhwng yr 1800au a chanol y 1900au. Wedi diflannu’n llwyr yn Lloegr a’r Alban, arhosodd ychydig o barau bridio yng nghymoedd Cothi a Tywi yng ngorllewin Cymru. Dechreuodd tirfeddianwyr lleol raglen amddiffyn nythod, a dros y 100 mlynedd diwethaf mae eu niferoedd wedi cynyddu’n gyson, gan arwain at y boblogaeth iach sydd gennym yng Nghymru heddiw. Y barcud coch yw aderyn cenedlaethol Cymru.

Statws yng Nghoetir Anian: Presennol