RHAGLEN YSGOLION CYNRADD

by Meh 29, 2020

Rydym yn cynnig rhaglen cysylltu â natur tair blynedd i ysgolion cynradd lleol. Yn y flwyddyn gyntaf, bydd disgyblion yn ymweld â’n safle am ddiwrnod llawn i ddysgu am gynefinoedd. Yna byddwn yn ymweld â’r disgyblion yn yr ysgol i ddangos iddynt sut i blannu mes, archwilio cylch bywyd coeden dderw a darganfod y straeon y tu ôl i goed derw enwog. Yn nhymor y gwanwyn, mae disgyblion yn mwynhau prosiect natur a chelf creadigol pedwar diwrnod dan arweiniad artist. I wylio ffilm am un o’n prosiectau creadigol,cliciwch yma.

Yn ail flwyddyn y rhaglen mae’r disgyblion yn treulio diwrnod ym Mwlch Corog yn dysgu sgiliau byw yn y gwyllt. Yn olaf, yn nhrydedd flwyddyn y rhaglen, maent yn dychwelyd i’n safle unwaith eto i blannu’r coed derw y gwnaethant eu tyfu o fes ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen

 

Dyma beth mae rhai o’n hymwelwyr ifanc wedi’i ddweud:

“Heddiw ces i amser gwych yn dysgu am y natur a sut i gynnau’r tân ond fy hoff beth oedd creu tân fel grŵp. Hefyd, rydw i wedi dysgu y gellir ymddiried ynof i drin tân. Mae hi wedi bod yn amser hyfryd yma. Diolch yn fawr iawn.” (Disgybl yn 10 oed, Ysgol Penrhyncoch)

 

“Y trip ysgol gorau erioed.” (Disgybl yn 7 oed, Campws Cynradd Ysgol Bro Hyddgen).

“Ces i hwyl yn chwarae yn y nant a’r rhaeadr. Dysgais am wahanol fathau o dân.” (Disgybl yn 10 oed, Ysgol Maesyrhandir)

Isod mae rhywfaint o adborth gan athrawon:

“Mae hi wedi bod yn hyfryd dod i adnabod y plant yn well yn yr awyr agored – y rhai sy’n hyderus a’r rhai sy’n llai hyderus. Diolch am ddiwrnod rhagorol yn dysgu am gynnau tân ac am fwyd. Diolch i’r hyfforddwyr am gynllunio diwrnod arbennig yn llawn hwyl. Edrych ymlaen at y tro nesaf.” (Athrawes Dosbarth, Ysgol Penrhyncoch)

“Roeddwn wrth fy modd yn gweld yr holl wenau ar wynebau’r disgyblion – yn enwedig pan lwyddon nhw i gynnau tân yn y pen draw. Dysgais hefyd bwysigrwydd rhoi’r mathau hyn o brofiadau awyr agored anhygoel i ddisgyblion o ardaloedd sy’n ddifreintiedig yn economaidd-gymdeithasol. Diolch yn fawr iawn.” (Athrawes Dosbarth, Ysgol Maesyrhandir)

English