Llawn amser, safle Gradd 3  (£20,125 – £25,992 y flwyddyn)

PWRPAS A SGÔP Y SWYDD

Mae Coetir Anian, neu Cambrian Wildwood, yn brosiect Newydd wedi ei leoli ar safle 350 erw rhwng Machynlleth ac Aberystwyth. Y bwriad yw adfer cynefinoedd a rhywogaethau ar y safle er mwyn creu tirwedd wyllt a naturiol. Rhan fawr o’r prosiect yw addysg ac ymrwymo a’r cyhoedd er mwyn galluogi cyfran fawr o bobl i fedru cymryd rhan yn y prosiect.

 

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am greu deunydd cyhoeddusrwydd am y prosiect, rhoi cefnogaeth gweinyddiaeth i Gyfarwyddwr a Swyddog Addysg y prosiect, a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar y safle. Mae’r safle yma yn gofyn am unigolyn dynamig sydd yn hapus i weithio ar y safle o bryd i’w gilydd. Mae ymrwymiad positif i’r prosiect ac i waith adfer ecolegol yn angenrheidiol.

 

SAFLE YN Y SEFYDLIAD

Yn ateb i:                                       Cyfarwyddwr y Prosiect.

Cyfrifoldeb am:                           Contractwyr, Gwirfoddolwyr, Cyfranogwyr Rhaglenni.

Cyfrifoldebau ariannu:              n/a.

Lleoliad:                                         Mae’r swydd wedi ei leoli yn swyddfa Coetir Anian yn Aberystwyth.

 

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

 

Cyhoeddusrwydd

 • Creu deunyddiau mewn geiriau a lluniau er mwyn hysbysebu gweithgareddau’r prosiect mewn amrywiaeth o gyfryngau.
 • Darparu’r holl gynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.
 • Rheoli gwefan y prosiect, ei ddiweddaru yn rheolaidd, a gwella’r strwythur a’r cynnwys.
 • Rheoli holl bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol y prosiect a’u diweddaru yn rheolaidd.
 • Creu a rhannu datganiadau i’r wasg i gyhoeddiadau lleol a chyhoeddus pan yn briodol.
 • Diweddaru ac ychwanegu at ddeunyddiau arddangosiad y prosiect.

 

Cefnogaeth gweinyddu

 • Cydweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr a Swyddog Addysg y prosiect, drwy roi cefnogaeth weinyddu i helpu i ddarparu holl weithgareddau’r prosiect, yn cynnwys gweinyddu ariannol.
 • Cefnogi Cyfarwyddwr a Swyddog Addysg y prosiect i gwrdd â gofyniadau’r RDDC (GDPR).

 

 

Rhaglen ieuenctid

 

 • Cydweithio gyda phrif gontractiwr y rhaglen ieuenctid i ddarparu 14 cwrs gwersylla o 4 dydd ar y safle ar gyfer pobl yn eu harddegau. Gall hyn gynnwys campio ar y safle am gyfnod y cwrs. Byddwn yn cynnig hyfforddiant os bydd angen.

 

Dyddiau gweithio gwirfoddolwyr

 

 • Cydweithio gyda staff i arwain y diwrnodau gwaith misol, ac i ddarparu cefnogaeth i gyrsiau gwirfoddoli hirach.

 

 

Cyrsiau a digwyddiadau

 

 • Cydweithio gyda staff i drefnu amrywiaeth o weithgareddau a chyrsiau a chefnogi eu darparu.

 

 

CYFRIFOLDEBAU CYFFREDINOL

 

 • Cefnogi’r prosiect drwy fynychu gweithgareddau ac arwain ymwelwyr ar y safle.
 • Fod wedi ymrwymo a chyfle cyfartal.
 • Bod yn barod i weithio ar rai penwythnosau.

 

MANYLEB PERSON – Swyddog Prosiect

 

CYMWYSTERAU

 

Hanfodol

 

Gradd neu lefel cyfartal o gymhwyster mewn pwnc perthnasol neu brofiad perthnasol iawn.

 

Dymunol

 

Cymhwyster ychwanegol mewn pwnc defnyddiol, er enghraifft: ysgrifennu, iechyd a diogelwch, marchnata a.y.b.

 

PROFIAD

 

Hanfodol

 

 • Cynhyrchu cynnwys ysgrifenedig am natur i safon broffesiynol.
 • Dylunio deunydd printiedig ac ar-lein yn cynnwys lluniau ac ysgrifen ar gyfer cyhoeddusrwydd.
 • Rheoli gwefan drwy ddefnyddio WordPress.

 

Dymunol

 

 • Defnyddio nodweddi RDDC ac offer gwirio mewn cyfryngau ar-lein a cronfeydd data (e.e. ategion, amodau, a.y.b.).
 • Arwain grwpiau o wirfoddolwyr mewn gweithgareddau ar dir.

 

GWYBODAETH

 

Hanfodol

 

 • Gwybodaeth o goed a bywyd gwyllt Prydeinig.

 

Dymunol

 

 • Dealltwriaeth o egwyddorion adfer ecolegol.

 

GALLUOEDD A SGILIAU

 

Hanfodol

 

 • Yr iaith Gymraeg I Lefel 5: Cymraeg rhugl yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Sgiliau ysgrifenedig ardderchog.
 • Cymwys a meddalwedd cyfrifiadurol swyddfa safonol.
 • Sgiliau da o withio mewn tim.
 • Sgiliau trefnu a cymhelliant I fedru gweithio heb oruchwyliaeth.
 • Hyblygrwydd I fedru gweithio fel yr angen, yn cynnwys rhai penwythnosau.
 • Bod yn barod I deithio I’r safle ac I safleoedd eraill ar gyfer gweithgareddau.
 • Trwydded yrru lawn y DU.

 

Dymunol

 

 • Bod yn barod I dreulio cyfnodau estynedig yn yr awyr agored, yn cynnwys campio yn wyllt.
 • Rheoli tir a sgiliau ymarferol eraill.

 

English