Sefydliad Tir Gwyllt Cymru yw enw’r elusen sy’n gweithredu priosect Coetir Anian, a dyma yw ei phrif briosect. Nid oes ganddi ei gwefan ei hun ond mae ganddi’r dudalen yma ar wefan Coetir Anian Cambria. Sefydlwyd Sefydliad Tir Gwyllt Cymru yn 2007 gan Peter Taylor, Simon Ayres a Mick Green, sydd wedi gweithio dros Gymru gyfan fel ecolegydd, gan gynnwys Mynyddoedd Cambria.

Mae’r priosectau eraill yn cynnwys:

 • Darparu Rheolwyr Afancod Gwirfoddol at raglen rhyddhau afancod Rheidol.
 • Rheoli Clymog Siapan (Fallopia japonica) a Ffromlys yr Himalaia (Imaptiens glandulifera) yn nalgylch y Rheidol.
 • Cysylltwch a ni am wybodaeth pellach am ein priosectau.

Dibennion Elusennol

I hyrwyddo cadwraeth, gofalaeth a gwelliant yr amgylchedd naturiol a ffisegol drwy hyrwyddo amrywiaeth fiolegol, er lles y cyhoedd.

Datganiad o Fwriad

 1. Perchenogi ar un neu fwy o ardaloedd eang o fewn Cymru.
  1. Mae canolbwynt Coetir Anian o fewn ardal yng ngogledd Mynyddoedd y Cambria, i’r de a’r dwyrain o aber yr afon Ddyfi. Ein bwriad yw cynnal tua 3,000 cyfer o dir, gan gydweithio efo tirfeddiannwyr-bartneriaid megis Llywodraeth Cymru, er creu ardal o dir gwyllt oddeutu 30,000 cyfer.
  2. Yn y dyfodol mae yna botensial i ni ffocysu ein gweithgaredd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, yn y Rhinogydd yn ôl pob tebyg, ac mae grwpiau yn Sir Benfro a De’r Bannau Brycheiniog / Blaenau’r Cymoedd, eisioes wedi cysylltu gyda ni efo’r bwriad o sefydlu prosiectau yn yr ardaloedd hyn.
 2. Di-ddofi neu adfer tir i’w gyflwr gwreiddiol er creu ecosustem ffwythiannol lle bydd prosesau naturiol yn rheoli drwy adfer cynefinoedd, gwaredu anifeiliaid domestig a chyflwyno rhywogaethau cynhenid coll, os yn ddichonadwy. Am adolygiad o dir gwyllt a di-ddofi, gweler: Di-ddofi
  1. O fewn ardal Coetir Anian, bydd y tir yn cael ei adfer o dir pori a phlanhigfeydd Sbriwsen Sitka, tuag at goetir cynhenid, rhostir rugog a chynefinoedd eraill, os yn briodol.
  2. Mae cysidraeth o’r dirwedd yn holl-bwysig i ni er mwyn creu y teimlad o ‘wylltni’: fe fydd gwrthrychau mewnwthiol, megis ffensys a.y.b., yn cael eu gwaredu.
  3. Yn dilyn ymsefydliad yr ardaloedd newydd o goetir cynhenid, byddwn yn ail-ymafael ar y pori drwy ddefnyddio llysysyddion gwyllt, yn lle anifeiliaid domestig. Pan yn ymarferol fe fydd ceffylau gwyllt, gwartheg gwyllt, y Bual, yr Iwrch, y baedd a’r afanc yn cael eu hail-gyflwyno.
  4. Fe fydd rhywogaethau cigysyddol yn cael eu cyflwyno, os yw’n ddichonol i wneud hynny; gan ganolbwyntio yn y man cyntaf ar y bele (Martes martes), ynghlwm a rhaglen i leihau niferoedd y wiwer lwyd (Sciurus carolinensis), tra’n cynyddu niferoedd y wiwer goch (Sciurus vulgaris).
 3. Cydweithio gyda thir-berchnogion a chymdogion i alluogi mynediad gyfannol, sefydlu dilyniant cynefinoedd ac i ffurfio partneriaethau at ail-gyflwyno rhywogaethau.
  1. O fewn ardal Coetir Anian; byddwn yn cyweddu gyda’r staff Cyfoeth Naturiol Cymru hynny sydd yn gyfrifol am reolaeth planhigfeydd coedwigol Llywodraeth Cymru, er pwrpas dylanwadu ar gyfansoddiad rhywogaethol eu coetiroedd, ac i ffurfio partneriaeth ar rywogaethau, megis y bele a’r wiwer goch.
  2. Byddwn yn archwilio cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr eraill o fewn ardal ehangach y prosiect hir-dymor.
 4. I alluogi mynediad i bobl at dir ‘gwyllt’ gan ddarparu llwybrau cerdded ‘effaith-isel’, seiclo a merlota; a thrwy hwyluso ‘gwersylla gwyllt’ cyfrifol, tra’n annog ystod eang o gymdeithas i ymweld a ‘thir gwyllt’.
  1. Bydd ymsefydlu a chynnal llwybrau a safleoedd ‘gwersylla gwyllt’ yn ddibynnol ar ffynnonhellau ariannu allanol.
  2. Bydd partneriaethau yn cael eu ffurfio gydag awdurdodau lleol, yn cynnwys awdurdodau trefol / ddinesig, er mwyn annog mynediad i’r ifainc i dir ‘gwyllt’.
 5. I hybu a chynnal ystod eang o weithgareddau wedi’u trefnu ar ein tir, gan gynnwys antur, profiadau tir gwyllt, gwirfoddoli cadwraethol a gweithgaredd addysgiadol.
  1. Ffurfio partneriaethau gyda darparwyr gweithgareddau.
  2. Byddwn yn edrych ar y posibiliad o ddatblygu ein gallu ni i fod yn ddarparwr.
English