Mae grŵp Coetir Anian yn cynnwys y bobl a wnaeth cyfraniad trwy un’ai blannu coed, rhoddi arian neu weithgaredd arall. Rheolir gan Ymddiriedolwyr Sefydliad Tir Gwyllt Cymru. Yn bresennol fe gefnogir a gweithredir y briosect yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr. Mae’n fenter gymunedol leol, er ei arwyddocâd cenedlaethol, ac o bosib, diddordeb rhyngwladol.

 

 

Volunteers planting trees in the Cambrian Mountains
Sue Jones-Davies
Sue Jones-Davies

Llywydd

Mae Sue Jones-Davies yn Gynghorydd Tref yn Aberystwyth ar ran Plaid Cymru. Hi oedd Maeres y dref yn 2009. Cafodd ei magu yn sir Benfro yng ngysgod y Preselau. Mae’n cario’r cariad yna at y gwylltni a’r rhyddid a theimlasai yno, gyda hi hyd heddiw.

Mae’n aelod-sylfaenydd o GAG (Grŵp Aberystwyth Gwyrddach); sef grŵp a ffurfiwyd er amddiffyn y coed o fewn Aberystwyth, gan blannu coed o fewn tir ysgolion a’i hybu ar ddatblygiadau adeiladu newydd. Bu GAG yn weithgar iawn wrth hybu a chefnogi’r cynllun i blannu coed ar y ffordd i fewn i Aberystwyth, gan sicrhau grant tair blynedd gan Lywodraeth Cymru.

Cred Sue fod y galw i hybu a chynnal cefn gwlad mor bwysig ac angenrheidiol ag erioed. Mae wrth ei bodd yn cael cyfle i fod yn rhan o’r cynllun weledigaethol yma er adfer rhan o gefn gwlad Cymru yn ôl at y gwylltni a fu.

George Monbiot

Noddwyr

Mae George Monbiot yn awdur ac yn amgylcheddwr sy’n ysgrifennu colofn wythnosol ar gyfer papur newydd Y Guardian, ac mae’n awdur nifer o lyfrau, gan gynnwys ei gyhoeddiad diweddaraf – Feral: Searching for enchantment on the frontiers of rewilding.

Mae hefyd yn arddwr ac yn fôr-gaiacwr brwd.

Am fywgraffiad mwy cynhwysfawr gweler : http://www.monbiot.com/about/

 

 

Simon Ayres

 Cadeirydd

Mae Simon yn Goedwigydd Siartredig sy’n arbenigo ar greu coedlannau newydd yn ogystal a rheolaeth coedlannau cynhenid, gan gynnwys adfer coetiroedd hynafol dan blanhigfeydd. Mae’n aelod sylfaenol o’r Wildland Network, a bu eisioes yn rhan o’r mudiad di-ddofi ym Mhrydain ers 10 mlynedd a mwy.

Mae Simon yn teimlo cymhelliant i drwsio’r niwed a wnaed i fyd natur, drwy adfer cynefinoedd a gwneud lle i fywyd gwyllt. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys ‘bushcraft’ a darganfod ardaloedd gwyllt boed ar droed neu o fewn canw.

Matthew Mitchell

Ysgrifennydd

Mae Mat yn Fesurydd Siartredig sy’n ymdrin a thir ac adeiladau o fewn y sector gyhoeddus ac i gwmniau. Bydd yn defnyddio’r doniau hyn i geisio sicrhau pryniant tir cyntaf yr elusen

Gan ei fod o gefndir amaethyddol mae Mat yn awyddus iawn i weld ffermio traddodiadol yn ymgymryd a defnydd tir gwahanol ac arall-ddewisol er mwyn gwella ansawdd cefn gwlad i fywyd gwyllt a’r mynediad iddo.

Yn ei amser rhydd mae Mat yn fynyddwr brwd ac wrthi’n adeiladu tŷ ‘eco’ ger Machynlleth.

 

Peter Taylor

Mae Peter taylor yn arwain yr ymgynghoriaeth ecolegol Ethos, sy’n arloesi’r gwaith o integreiddio strategathau egni adnewyddol o fewn amcanion tir gwyllt, biodifersiaeth a chymuned (www.ethos-uk.com). Mae’n aelod o gyngor y ‘British Association of Nature Conservationists’ ac ef yw awdur ‘Beyond Conservation’ (Earthscan, 2005), a golygydd: Rewilding (Ethos, 2011); mae hefyd yn aelod o’r Royal Anthropological Institute a’r Wildland Research Institute. Mae ef eisioes yn archwilio ei ddiddordeb yng nghanfyddiad shamanaidd y bobloedd brodorol o fyd natur.

Mae gan Peter amrywiaeth o ddiddordebau yn ymwneud a pholisi cadwraethol, strategaethau amgylcheddol, newid hinsawdd ac anthropoleg adnabyddiaeth frodorol. Mae wrthi’n sefydlu menter yn y Weriniaeth Czech er adfer yr adnabyddiaeth frodorol hyn. Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar fodd canfyddiad, achosiaeth, natur y cysegredig a thraddodiadau canfyddiad fewnol. Cred y gall y meddylfryd Orllewinol ddysgu cryn dipyn wrth y bobloedd brodorol a’u ffynhonnellau o adnabyddiaeth am natur ac mae’n gweithio tuag at pontio rhwng gwyddor ecoleg a’r canfydddiad shamanaidd o natur.

Milly Hart

Mae Milly yn storiwraig a’n addysgwraig sy’n arbenigo mewn hyrwyddo gwerthfawrogiad dros fyd natur trwy berfformiad, storiau a gweithdai. Mae ganddi gariad dwfn dros natur ac anifeiliaid a chred ym mhwysigrwydd cysylltiad rhwng bobl a natur. Mae wedi gweithio mewn ysgolion ac mewn sawl man awyr-agored er cyweddu’r plant gyda byd natur drwy berfformiad a thrwy profiad uniongyrchol, ac mae’n ymroddedig i alluogi mwy o gyfleuon i bobl i gael mynediad i fyd natur.

Mae hi’n enwedig o frwd dros greu cyfleuon i’r rheiny sy’n debygol o gwrdd a rhwystrau tra’n ceisio cysylltu a’r gwyllterau a fyddai hefyd yn elwa fwyaf o’r cysylltiad hynny.

Yn bresennol, mae’n astudio ecoleg maes drwy Brifysgol Aberystwyth ac mae’n Aelod Cyswllt o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Dominick Spracklen

Mae Dominick yn ddarlithydd cyswllt o fewn Ysgol y Ddaear a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Leeds. Nôd ei ymchwil yw dangos pwysigrwydd a gwerth eco-sustemau naturiol. Mae ganddo ddiddordeb hir-amser ynghylch adferiad ecolegol, sy’n cynnwys cyd-weithio gyda’r Comisiwn Coedwigwaeth er adfer planhigfa pyrwydd 800 erw yn Ardal y Llynnoedd yn ôl at goetir lled-naturiol.

Mae ganddo brofiad eang o geisio am grantiau cyllid, ac mae’n benderfynnol o ddefnyddio’r doniau yma yn ei rôl fel ymddiriedolwr. Mae’n ddringwr a kayakwr brwd a mae’n mwynhau treulio amser ar dir gwyllt.

Nicola Charlesworth

Nicola yw ysgrifenyddes cyfryngau cymdeithasol Sefydliad Tir Gwyllt Cymru. Ma’e n hannu’n wreiddiol o Ogledd-Orllewin Lloegr a daeth i Aberystwyth yn y 90’au cynnar i astudio Rheolaeth Cefn Gwlad. Testun ei thraethawd hir oedd Ymarferoldeb Ail-gyflwyno Afancod i Gymru.

Ar ôl graddio amhosib oedd gadael Aberystwyth wedi darganfod ei chariad at yr amgylchedd a’r diwylliant lleol ac ers hynny mae wedi gweithio i Llywodraeth Cymru fel gwâs sifil, mewn amryw o swyddogaethu, yn cynnwys: S.G.D., rheolaeth data, cyswllt T.G. ac fel swyddog priosect Tir Gofal.

Yn bresennol mae’n fam llawn amser yn gofalu am ddau o blant bach efo’i phartner.

Sophie Wynne-Jones

Mae Sophie yn ymchwilydd, yn awdur ac yn addysgydd o fewn meysydd ecoleg-wleidyddol; bwyd ac amaethyddiaeth; trefn lywodraethol ac astudiaethau polisi. Yn bresennol, mae hi’n darlithio o fewn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu hefyd yn gweithio i Arsyllfa Wledig Cymru gan gyflawni ymchwil polisi ar ddefnydd-tir gwledig i Lywodraeth Cymru.

Mae ganddi gefndir ym myd addysg awyr agored ac amgylcheddol ac mae wedi gweithio efo Ymddiriedolaeth John Muir, Mudiad Trawsnewid Trefi, ‘Climate Camp Cymru’ a’r ‘Common Cause Network’. Deillir ei hymrwymiad â Sefydliad Tir Gwyllt Cymru o’i chariad at y mynyddau ond mae’n ddigon bodlon yn garddio neu’n mwynhau coed Cwm Clettwr ger ei thŷ yn Nhaliesin.

Lesley Hughes
Lesley Hughes

Lesley joined Cambrian Wildwood as a Trustee a few months after going on a walk with the team, and being inspired by their vision. She enjoys walking in wild places and is keen to regenerate the landscape and reintroduce animals into the wildwood areas.

As a self-employed accountant specialising in small business and consultancy work, Lesley has taken on the job of Treasurer, after initially working on fundraising for the charity.

In her spare time Lesley enjoys a variety of interests, particularly those which involve spending time outside in the fresh air and countryside.

English