GWEITHGAREDDAU MISOL

Gweithgareddau Gwyllt: Anturiaethau ym myd natur

Croeso i’n tudalen gweithdareddau. Pob mis byddwn yn postio gweithgaredd tymhorol i’ch ysbrydoli i fynd allan i’r awyr agored a chysylltu â natur. Bydd rhai o’r gweithgareddau hyn wedi’u hanelu at blant a theuluoedd tra bydd eraill yn fwy priodol i oedolion, ond gobeithiwn, beth bynnag eich oedran neu brofiad, y byddwch yn dod o hyd i syniadau yma sy’n mynd â chi ar antur ym myd natur.

Ionawr

Lluniau Iâ

Yng Nghymru, mae mis Ionawr yn aml yn dod â’n cwymp cyntaf o eira’r gaeaf ac mae’r tymereddau’n plymio dros nos, prin yn codi uwchlaw y rhewbwynt y diwrnod canlynol. Mae hyn yn creu’r amgylchiadau perffaith ar gyfer gwneud lluniau iâ. Ar gyfer y prosiect hwn bydd angen i chi wisgo’n gynnes a mynd am dro yn eich coedwig neu’ch parc lleol er mwyn casglu deunyddiau naturiol. Ewch â bag i’w storio a’u cario. Cofiwch tra ar eich taith gerdded i edrych o’ch cwmpas am arwyddion y gaeaf: adar yn gwledda ar yr olaf o’r aeron; traciau mamaliaid ac adar yn yr eira a choed noeth wedi eu silwetio yn erbyn machlud y gaeaf a’u canghennau yn edrych fel les du yn erbyn yr awyr. Os ydych chi’n mynd am dro fel teulu, beth am fynd â fflasg o siocled poeth i annog y rhai bach?

Bydd angen:
Casgliad o ddeunyddiau naturiol o goedwig neu glawdd e.e. aeron celyn, conau gwern, yr olaf o ddail yr hydref, nodwyddau ffynidwydd neu sbriws ayyb.
Hen gynwysyddion plastig gwag (e.e. tybiau margarîn neu hufen iâ) neu blatiau plastig / metel
Cordyn neu wlân
Dŵr

Cyfarwyddiadau
1. Trefnwch y deunyddiau naturiol ar waelod y plât neu’r cynhwysydd.
2. Llenwch y plât neu’r cynhwysydd gyda digon o ddŵr i orchuddio’r deunyddiau naturiol.
3. Torrwch hyd o linyn neu wlân a gwnewch ddolen allan ohono, gan glymu’r pennau at ei gilydd a’i osod ar ochr y plât neu’r twb gyda’r pennau clymog yn y dŵr a’r ddolen yn hongian allan (bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i hongian eich llun iâ).
4. Gadewch y plât neu’r cynhwysydd y tu allan dros nos i’r dŵr rewi.*
5. Y bore canlynol, rhyddhewch eich ‘llun’ wedi’i rewi o’r cynhwysydd. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio ychydig o ddŵr poeth o amgylch yr ymylon i helpu gyda’r broses hon. Gan ddefnyddio dolen y llinyn, hongiwch eich llun y tu allan ar gangen neu ffens. Os gwnewch chi sawl un, maen nhw’n edrych yn hyfryd gyda’i gilydd yn hongian ar goeden.
*Os nad yw’r tymheredd yn disgyn yn is na’r rhewbwynt dros nos, gallwch roi eich cynwysyddion yn y rhewgell dros nos.

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau iâ. Anfonwch lun atom (post@cambrianwildwood) a byddwn yn postio rhai ohonynt ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Chwefror

Er taw mis byrraf y flwyddyn yw Chwefror, gall deimlo’n ddi-ddiwedd wrth i ddyddiau hir, tywyll y gaeaf gadael eu hôl. Mae gweithgaredd y mis hwn yn ein hannog i ddefnyddio pob un o’n synhwyrau yn yr awyr agored, dod o hyd i harddwch ym myd natur a theimlo’n fyw unwaith eto, yn barod ar gyfer y gwanwyn.
Dyma weithgaredd i oedolion a phlant. Sgroliwch i’r gwaelod i gael fersiwn PDF y gellir ei argraffu ar gyfer plant lle gallant dicio’r blychau ar eu ffordd.

Helfa Drysor Synhwyraidd Y Gaeaf
Yn lle’r helfa drysor draddodiadol sy’n ein hannog i chwilio am wrthrychau naturiol a’u casglu, mae’r helfa drysor hon yn ein hannog i ddal profiadau ym myd natur trwy ein synhwyrau. Felly, lapiwch i fyny yn ôl y tywydd a mwynhewch daith gerdded ystyrlon ym myd natur, gan ddefnyddio’ch synhwyrau i gasglu’r profiadau canlynol.

Aroglwch:
a) Awyr iach b) Blodau eithin
c) Dail gwlyb d) Nodwyddau pinwydd wedi’u malu rhwng blaenau eich bysedd
Edrychwch ar:
a) Cynffonau ŵyn bach b) Traciau anifeiliaid / adar mewn mwd neu eira
c) Oedwch am ychydig funudau i wylio’r cymylau yn symud ar draws yr awyr
d) Olrheiniwch silwét coeden noeth yn erbyn yr awyr â’ch llygaid
Gwrandewch ar:
a) Robin goch yn canu b) Coed neu ganghennau s’yn gwichian yn y gwynt
c) Dŵr yn llifo d) Y gwynt
Teimlwch:
a) Carreg oer, esmwyth b) Rhisgl gwahanol goed c) Mwsogl meddal
d) Teimlwch y gwynt yn eich gwallt neu yn erbyn eich wyneb
Blaswch:
Diferion glaw neu blu eira ar eich tafod.

Helfa Synhwyraidd PDF

English