ARCHIF GWEITHGAREDDAU

Dyma gasgliad o weithgareddau hwyliog a baratowyd gan ein arbenigydd addysg. Os am ysbrydoliaeth, cymerwch olwg!

Helfa drysor natur

Os ydych chi’n mynd allan am dro neu daith feic, beth am weld faint o’r ‘trysorau’ yma gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw? Nid oes raid i chi stopio gyda’r eitemau yma – beth arall gallwch chi weld?

Deilen newydd ei hagor
Carreg esmwyth
Brigyn siâp diddorol
Rhywbeth sy’n teimlo’n arw
Rhywbeth ag arogl braf
Rhywbeth bach iawn
Rhywbeth sy’n gwneud i chi deimlo’n hapus
Un blodyn
Rhywbeth sy’n teimlo’n feddal
Rhywbeth gwyrdd

Fe allech chi dynnu llun, gwneud rhwbiadau neu greu blwch arbennig i gadw’ch trysorau i mewn ar ôl dychwelyd adref.

Creu coetir bychan

Bydd angen hen gynhwysydd arnat. Edrycha yn dy fag ailgylchu am hambwrdd bwyd plastig neu ffoil mawr, neu fe allet ti ddefnyddio bowlen fas, hambwrdd pobi, hen bowlen ymolchi ayyb.

Rho haenen o bridd neu gompost yn y gwaelod ac yna cer allan i gasglu brigau, dail, mwsogl, rhisgl, cerrig, cerrig mân, llygaid y dydd ac ati. Trefna rhain ar y pridd i wneud golygfa coetir.

Efallai y gallet wneud nant i redeg trwy dy goed gyda darn o ddefnydd glas neu bapur. Pwy sy’n byw yn dy goed? Gelli wneud anifeiliaid ac adar coetir allan o ’playdough’ (neu fwd!) neu eu tynnu ar bapur a’u torri allan.

Creu bath adar

Mae angen dŵr ar adar i yfed ac ymolchi. Mae cael bath yn bwysig i adar er mwyn cadw eu plu mewn cyflwr da. Mae hyn yn eu helpu i gadw’n gynnes ac i hedfan yn gynt.

Bydd angen hen gynhwysydd bás e.e. caead bin sbwriel, caead sosban fawr, plât neu hyd yn oed hen sinc. Chwiliwch am le heulog yn eich gardd, dim yn bell o goeden neu lwyn ble mae’r adar yn gallu eistedd i sychu wedyn.

Rhowch y caead neu blât ar ben hen frics neu gerrig mawr. Rhowch haenen o gerrig bach neu gerrig mân ar waelod y caead/plât a’i lenwi â dŵr.

Tybed pwy fydd eich ymwelydd cyntaf? Robin Goch? Pioden? Titw Tomos Las? Mae cachgi bwm yn hoffi cael dŵr o fath adar hefyd!
Mwynhewch wylio’r adar a’r pryfed sy’n ymweld â’ch bath adar.

Helfa bwystfilod bach

Dyma’ch cyfle i fod yn dditectif! Ewch mâs i’r ardd i chwilio am fwystfilod bach fel malwod, pilipalod, corrynod a mwydod. Maent yn hoffi cuddio o dan cerrig a boncyffion, mewn corneli llaithtywyll, mewn glaswellt hir ac yn y craciau o risgl ar foncyffion coed.

Cadwch tali o’r nifer o bob bwystfil bach rydych chi’n dod  o hyd iddo.

Beth am dynnu llun eich hoff fwystfil a gwneud ychydig o ymchwil amdano ar y we? Beth yw ei hoff fwyd? Ble mae’n byw? Beth yw ei gylch bywyd? Ffeithiau ffab?

Creu coron natur

Bydd angen darn o gerdyn arnoch sy’n ddigon hir i lapio o amgylch eich pen. Os nad oes gennych gerdyn, beth am dorri blwch grawnfwyd?

Ewch mas i’r ardd i gasglu dail, ffyn a blodau (neu ewch â bag i’w casglu pan fyddwch chi’n mynd mâs am dro neu feicio.)
Addurnwch hyd y cerdyn gyda’ch dail, brigau a blodau. Glynwch nhw at y cerdyn gan ddefnyddio tâp selo, tâp dwy ochr neu staplau.

Yna, lapiwch y cerdyn o amgylch eich pen a gofynnwch i oedolyn dapio neu staplo pennau’r cerdyn gyda’i gilydd i gwblhau’ch coron.

Creu nyth aderyn

Ewch allan i’r ardd i gasglu brigau tenau, mwsogl, hen ddail a glaswellt sych. Neu, ewch â bag i’w casglu pan fyddwch chi’n mynd mâs am dro neu feicio.

Trowch a gwehyddwch y brigau tenau a glaswellt sych i siâp bowlen. Yna, stwffiwch y bylchau gyda mwsogl a rhowch yr hen ddail yn y gwaelod (neu rywbeth meddal fel plu neu wlân defaid).

Beth am chwilio am gerrig llyfn a’u paentio fel wyau i roi yn eich nyth? Neu, dynnwch lun aderyn a’i liwio a thorri mâs i’w roi yn y nyth.

Nesaf, ewch allan i’r ardd i chwilio am rywle i guddio’ch nyth. Meddyliwch fel aderyn! A oes cysgod? A yw’n ddiogel rhag cathod? A yw’n rhy isel? Rhy uchel? Agos at fwyd a dŵr?

Peintio gyda dail a blodau

Ewch mas i’r ardd neu am dro o amgylch y lle i gasglu amrywiaeth o ddail a phetalau blodau. Cofiwch i ofyn am ganiatâd oedolyn cyn pigo’r blodau! Os ydych chi’n casglu blodau wrth fynd am dro, cofiwch gasglu dim ond petalau sydd wedi cwympo.

Yn ofalus, plygwch ddeilen yn fach a’i rwbio’n galed ar bapur sgrap. Pa liw sydd i’w weld ar y papur ar ôl codi’r ddeilen?

Gwnewch yr un peth gyda’r petalau. Erbyn nawr, rydw i’n siwr y bydd eich papur sgrap yn edrych fel palet arlunydd!

Unwaith eich bod yn gwybod pa liwiau rydych chi’n gallu creu, ewch amdani i greu a lliwio lluniau gyda’r dail a blodau.

Creu hunanbortread

Beth am gasglu deunyddiau naturiol yn eich gardd neu os ydych chi’n mynd am dro yn y goedwig neu ar y traeth er mwyn creu hunanbortread? Mae petalau, dail, cerrig, brigau bach, cregyn a gwymon i gyd yn gweithio’n dda. Peidiwch ag anghofio’ch amrannau, aeliau a chlustiau!

Os nad ydych chi yn teimlo fel creu hunanbortread, beth am greu llun o’ch hoff beth ym myd natur? Efallai anifail, planhigyn neu aderyn?

English